Hướng dẫn đăng ký dự thi kỹ năng đặc định nghề nhà hàng

1. Login vào MyPage
Người dự thi login vào MyPage của bản thân bằng ID (địa chỉ e-mail đã đăng ký) và PASS (mật khẩu tự mình thiết lập).
2. Xác nhận thông tin đăng ký
Người dự thi xác nhận thông tin đã đăng ký, tự mình chỉnh sửa nếu có sai sót hay có nội dung cần thay đổi
3. Lựa chọn kỳ thi
Người dự thi lựa chọn ngày giờ và hội trường thi muốn dự thi. Đặc biệt là hãy xác nhận lại kỹ càng xem hội trường thi nằm ở tỉnh, thành phố hay địa phương (shi-ku-cho-son) nào
4. Xác nhận thông tin kỳ thi và tư cách dự thi
Người dự thi xác nhận lại thông tin về kỳ thi đã đăng ký. Lựa chọn phương pháp thanh toán và xác nhận lại một lần nữa về tư cách dự thi.
5. Đăng ký
Người dự thi đăng ký sau khi xác nhận lần cuối cùng về nội dung đăng ký.
Ngày giờ và hội trường thi sẽ không thay đổi được sau khi đã đăng ký
Hotline: 0763.367.042