Quyêt Lê

Thực tập sinh ki năng
  • メンバーは: 2020-03-19
  • 経験 0~2年
  • 年齢 18~20 才
  • 現在給料(万円/月) 20
  • 希望給料(万円/月) 20
  • 日本語レベル N5-挨拶程度
  • 最終学歴 専門


日本担当者: +84932655828